HỆ THỐNG Đòn Bẩy TỰ ĐỘNG
Hệ thống được thiết kế để đặt đòn bẩy cho mỗi số dư đạt được. Với phương pháp này, Nhà môi giới có thể làm chậm đà chiến thắng của Khách hàng và giữ an toàn cho P&L của Nhà môi giới.

Thuận lợi :

Không cần cài đặt trên máy chủ Nền tảng. Do đó có thể tránh được sự cố của máy chủ Nền tảng.
Giữ an toàn cho các Nhà môi giới khỏi các Nhà giao dịch cố gắng lạm dụng đòn bẩy cao được cung cấp và sử dụng số tiền lớn để kiếm lợi nhuận lớn.
Nhà môi giới có thể kiểm soát P&L của Nhà môi giới.

THÔNG TIN

Giới hạn cho mỗi Nhà môi giới là 30.000 tài khoản Giao dịch và nếu nhiều hơn 30.000 thì chúng tôi có quyền yêu cầu thêm phí Máy chủ. Điều này là để nâng cấp máy chủ lên các máy chủ Bộ xử lý và Bộ nhớ tốt hơn.